Anonim Şirket Eş Zamanlı Sermaye Azaltımı ve Artırımı İşlemleri

Sermaye artırımına ilişkin istenen belgelere ek olarak;

1-) MERSİS Başvurusu

2-) Şirket ana sözleşme değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı,

3-) Sermayenin azaltılması işlemi ile birlikte eş zamanlı ve aynı miktarda yapılan sermaye artırımında artırılan sermayenin tamamen ödendiğine; daha yüksek sermaye artırımı yapılması halinde ise aşan kısmın dörtte birinin de ödendiğine dair banka mektubu

4-) Sermaye azaltılması ve artırımının eş zamanlı olarak yapılmasına ilişkin noter onaylı Genel kurul toplantı tutanağı (2 nüsha)

5-) Sermayenin azaltılması ve artırılmasının eş zamanlı olarak yapılmasına ilişkin hükümleri içeren değişik şirket ana sözleşmesi tadilat metni

6-) Sermayenin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket özvarlığının tespitine ilişkin YMM veya SMMM raporu yada denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitine ilişkin raporu

7-) Sermayenin azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağını gösterir yönetim kurulunca hazırlanmış ve genel kurul tarafından onaylanmış sermayenin azaltılmasına ilişkin rapor (Ticaret Sicil Yönetmeliği md:80/c)