Limited Şirket Adres Değişikliği İşlemleri

1-) MERSİS Başvurusu
2-) Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe 
(1 Adet)
3-) Adres Değişikliği Kararı (1 Adet Noter onaylı)

Not: Kararlarda adresin Ulusal Adres Veri Tabanındaki standartlara uygun olarak Mersis Başvurusundaki şekliyle yazılması gerekmektedir. 
(İl, İlçe / Mahalle, Köy / Cadde, Sokak, Bulvar / Dış Kapı / İç Kapı bilgilerinin bulunması gerekmektedir.)

  • - Tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde çağrı usulü: Genel kurul, müdürler tarafından, toplantı gününden en az on beş gün (ilan ve toplantı günleri hariç) önce toplantıya çağrılır. Şirket anasözleşmesi, bu süreyi uzatabilir veya on güne kadar kısaltabilir. Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, - gerekiyorsa şirketin internet sitesinde - mutlaka Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.
  • - Buna göre, tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde tescil müracaatına, davet ilanına ait Ticaret Sicil Gazete sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait belgeler eklenmelidir. Ayrıca ana sözleşmede özel çağrı usulü var ise bu usule ilişkin belgeler de eklenmelidir.

Belediye Adres Değişikliği İşlemi

1-) Dilekçe 

  • Şirket kaşesi altında yetkili tarafından imzalanmış olmalı

2-) Belediye yazısında  firmanın eski adres bilgisi yer almalı

  • Belirtilen eski adres bilgisi, ticaret sicil kayıtlarında  en son tescil ettirilen  adres bilgisi ile aynı olmalıdır)

3-) Belediye yazısı firmaya hitaben yazılmış olmalı ve yazının aslı veya onaylı sureti verilmeli

 

Gerekli Evraklar

TSY Maddeleri

TTK Maddeleri

Açıklama

Dosya

Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe

   

İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı

Genel Kurul Kararı veya Müdürler Kurulu Kararı (Noter Tasdikli Sureti)

   

Eğer adres Belediye tarafından değiştirilmiş ise; Numarataj Şube Müdürlüğü üst yazısı aslının getirilmesi yeterli olup ayrıca bu yönde bir karar alınmasına gerek yoktur.