Mahkeme Kararı Sonucu Yapılacak Tescil İşlemleri

Herhangi bir Oda tarafından daha önce tescil işlemi yapılmamış olan ve tescil edilmesi için gerekli olan evrakların temin edilememesi durumunda, aşağıda belirtilen evraklar ile tescil başvurunda bulunulabilir.

- Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'na hitaben yazılmış ve iş makinesinin tescilini talep eden bir dilekçe,

- Mahkemeden alınmış sahiplik belgesi (ya da Bilirkişi Delil Tespit Raporu) aslı;

- Mahkeme kararının kesinleşme şerhi (derkenar),

- Teknik belge (bilirkişi delil tespit raporunda teknik bilgiler eksik ise),

- İmza sirküleri veya Vekâletname (Gerçek veya tüzel kişi kendi işlemlerini takip etmeyecekse),

- İş Makinesi Tescil İşlem Ücretinin Odamız veznesine yatırıldığına dair makbuz