Yerli Malı Belgesi

Yerli Malı Belgesi Düzenlenmesinin Amacı
4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 63. maddesinde; "Yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında kalan ihalelere sadece yerli isteklilerin katılması, yaklaşık maliyeti eşik değerlerin üzerindeki ihalelerden; mal alımlarında Sanayi ve Ticaret bakanlığı ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak, Kurum tarafından yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden yerli istekliler lehine, % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması hususlarında idarelerce ihale dökümanına hükümler konulabileceğinden yerli istekliler lehine avantajı uygulanacak mal alım ihalelerinde ihale konusu mal yerli malı olarak değerlendirilecektir.” denilmektedir. 

Yerli Malı Belgesi Başvuru Evrakları Hangileridir?
1- Taahhütname ve eki Yerli Katkı Oranı Hesabı bu hesabın baz alındığı bilgi ve belgeler
2- Sanayi Sicil Belgesi sureti.
3- İşletmeyi temsil ve ilzama yetkili kişinin(kişilerin) imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı sureti.
4- Yerli katkı oranı hesabı için onay veren serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirin ruhsat suretleri.
5- Gıda İşletme Kayıt veya Onay Belgesi sureti.
6- Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili Kayıt Kayıt Belgesi sureti (Örtüaltı Kayıt Sistemi ve benzeri).
7- Müstahsil makbuzu veya fatura sureti.
8- Maden Ruhsatı sureti.


Dokümanlar:

  1. Katkı Oranı Hesap Cetveli
  2. Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi
  3. Yerli Malı Belgesi için Taahhütname
  4. Yerli Malı Belgesi Müracaatları için Ön Kontrol Formu