Sıkça Sorulan Sorular


TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE SIKÇA SORULAN SORULAR

SORU 1. TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETELERİNİN İNTERNET ÜZERİNDEN GÖRÜNTÜLENDİĞİ BİR SİTE VAR MIDIR?
CEVAP 1. Türkiye Ticaret Sicil Gazetelerinin internet üzerinden görüntülenmesi için; www.ticaretsicil.gov.tr sayfasına girilir ve üye olunması gerekmektedir.


SORU 2. TESCİLE TABİ BİR HUSUSUN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURU SÜRESİ NE KADARDIR?
CEVAP 2. Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne  tescil talep müddeti Türk Ticaret Kanunu 30.maddesi ile belirlenmiştir.

TÜRK TİCARET KANUNU MADDE 30:
(1) Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, tescili isteme süresi onbeş gündür.
(2) Bu süre, tescili gerekli işlemin veya olgunun gerçekleştiği; tamamlanması bir senet veya belgenin düzenlenmesine bağlı olan durumlarda, bu senet veya belgenin düzenlendiği tarihten başlar.
(3) Ticaret sicili müdürlüğünün yetki çevresi dışında oturanlar için bu süre bir aydır.


SORU 3. YENİ BİR İŞYERİ AÇTIM. TİCARET VE SANAYİ ODASI’NA MI YOKSA ESNAF VE SANATKARLAR ODASI’NA MI KAYIT OLMAM GEREKİR?
CEVAP 3. Ticaret Sicili Müdürlüğü ne ve dolayısıyla Ticaret ve Sanayi Odası’na kaydolabilmeniz için tacir olunması gerekmektedir. Tacirin tanımı ise Türk Ticaret Kanunu’nun 14. maddesinde yapılmıştır. Buna göre “Bir ticari işletmeyi, kısmen dahi olsa, kendi adına işleten kimseye tacir denir.” Kayıt için gerekli belgeler  Sivas Ticaret ve Sanayi Odası internet sitemizde yayınlanmıştır.


SORU 4. ANONİM ŞİRKETLERDE HER YIL GENEL KURUL YAPILMASI ZORUNLU MUDUR?
CEVAP 4. Genel Kurul Toplantıları Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesinde düzenlenmiştir.

Türk Ticaret Kanunu Madde 409:
(1) Genel kurullar olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantılarda, organların seçimine, finansal tablolara,  yönetim kurulunun  yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır.
(2) Gerektiği takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır.
(3) Aksine esas sözleşmede hüküm bulunmadığı takdirde genel kurul, şirket merkezinin bulunduğu yerde toplanır


SORU 5. ANONİM ŞİRKET OLARAK KAYITLIYIZ. GENEL KURULDA YÖNETİM KURULUMUZU 3 YIL SÜRE İLE SEÇEBİLİR MİYİZ?
CEVAP 5. Şirket Ana sözleşmesinde öngörülen süreler geçerlidir. Ana sözleşmenin "Yönetim Kurulu ve Süresi" maddesine göre en az 1 ve en çok 3 yıl süreyle Yönetim Kurulunuzu seçebilirsiniz.


SORU 6. YENİ BİR ŞİRKET KURMAK İSTİYORUZ. KULLANMAK İSTEDİĞİMİZ TİCARET UNVANINI BELİRLERKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?
CEVAP 6. Ticaret ünvanı seçerken dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır;

* TTK hükümleri ve sair mevzuat gereğince gerek kuruluş gerekse unvan değişikliklerinde ünvanın tüm Türkiye çapında korunması zorunlu olduğundan, kullanılmasına karar verilen ticaret ünvanınızın  Ticaret Sicili Gazetesinden sorgulama yapılması gerekmektedir.
Benzer unvan sorgulaması yapılırken, sorgulama yapılacak alanda çekirdek kelime ve devamında yazılacak olan sektör bazındaki ilk kelime ile birlikte yazılarak sorgulanmanın yapılması gerekmektedir.

* 14.02.2014 tarihli 28913 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Ticaret Unvanları Hakkında Tebliği 'ne uygun unvan belirlenmelidir.


SORU 7. YENİ KURULACAK ŞİRKETİN DEFTERLERİ NE ZAMANA KADAR TASDİK ETTİRİLMELİDİR?
CEVAP 7. Şirketin tutmak zorunda oldukları ticari defterlerin açılış tasdikleri 15/03/2018 tarihinden itibaren Ticaret Sicili Müdürlüklerince şirketin tescili ile birlikte yapılmaktadır.


SORU 8. LİMİTED ŞİRKET OLARAK KAYITLIYIZ. ŞİRKETİMİZE 2009 YILINDA ALMIŞ OLDUĞUMUZ ORTAKLAR KURULU KARARI İLE ORTAKLAR HARİCİNDEN (DIŞARIDAN) MÜDÜR ATANMIŞTIR. ORTAK DIŞINDAN ATANAN MÜDÜRÜN GÖREVİNE SON VERİP ORTAK DIŞINDAN BİR BAŞKA KİŞİYİ MÜDÜR OLARAK ATAYABİLİR MİYİZ?
CEVAP 8. Şirket ortaklardan en az birisinin  yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerektiğinden ortaklardan birisi müdür olarak atanır. Eski dışarıdan atanan müdürün yetkisine son verilebir, veya  yeniden atanmasına karar verilerilebilir.

  • Türk Ticaret Kanunu Madde 623:
    (1) Şirketin yönetimi ve temsili şirket sözleşmesi ile düzenlenir. Şirketin sözleşmesi ile yönetimi ve temsili, müdür sıfatını taşıyan bir veya birden fazla ortağa veya tüm ortaklara ya da üçüncü kişilere verilebilir. En azından bir ortağın, şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerekir.
    (2) Şirketin müdürlerinden biri bir tüzel kişi olduğu takdirde, bu kişi bu görevi tüzel kişi adına yerine getirecek bir gerçek kişiyi belirler.
    (3) Müdürler, kanunla veya şirket sözleşmesi ile genel kurula bırakılmamış bulunan yönetime ilişkin tüm konularda karar almaya ve bu kararları yürütmeye yetkilidirler.

SORU 9. BİR LİMİTED ŞİRKETTE BİRDEN FAZLA MÜDÜRÜN BULUNMASI HALİNDE, ŞİRKET GENEL KURULU TOPLANTIYA NASIL ÇAĞRILIR? GENEL KURUL TOPLANTISINDAN SONRA YAPILACAK İŞLEMLER NELERDİR?
CEVAP 9. Bir limited şirkette birden fazla müdürünün bulunması hâlinde, bunlardan biri, şirketin ortağı olup olmadığına bakılmaksızın, genel kurul tarafından müdürler kurulu başkanı olarak atanacaktır (TTK Madde:624). Başkan olan müdür veya tek müdürün bulunması hâlinde bu kişi, genel kurulun toplantıya çağrılması ve genel kurul toplantılarının yürütülmesi konularında olduğu gibi, genel kurul başka yönde bir karar almadığı ya da şirket sözleşmesinde farklı bir düzenleme öngörülmediği takdirde, tüm açıklamaları ve ilanları yapmaya da yetkilidir. Dolayısıyla, limited şirketlerde genel kurula çağrı başkan olan müdür tarafından yapılacak, genel kurul toplantısından sonra ise genel kurul toplantı tutanağı ticaret sicili müdürlüğüne ibraz edilerek, alınan kararlardan tescile tabi olanlar tescil ve ilan edilir.


SORU 10. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILIR?
CEVAP 10. Olağan genel kurul toplantısının her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılması gerekmektedir.


SORU 11. GENEL KURULU OLAĞAN TOPLANTIYA KİMLER DAVET EDER?
CEVAP 11. Genel kurulu toplantıya davet etme görev ve yetkisi kural olarak anonim şirket yönetim kuruluna, limited şirketlerde müdürler kuruluna aittir. Ancak, bu organların devamlı olarak toplanamaması veya toplantı nisabının oluşmasına imkân bulunmaması yahut mevcut olmaması durumlarında, pay sahiplerinden biri de mahkemeye müracaat edip, mahkeme kararı ile genel kurulu toplantıya çağırabilir.


SORU 12. ANONİM ŞİRKETLERİN HANGİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA BAKANLIK TEMSİLCİSİ KATILMAK ZORUNDADIR?
CEVAP 12. Aşağıda sayılan genel kurul toplantılarında ve bunların ertelenmesi halinde yapılacak ikinci toplantılarda Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunludur:
a) Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketlerin bütün genel kurul toplantılarında, diğer şirketlerde ise gündeminde, sermayenin arttırılması veya azaltılması, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve kayıtlı sermaye sisteminden çıkılması, kayıtlı sermaye tavanının arttırılması veya faaliyet konusunun değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliği ile birleşme, bölünme veya tür değişikliği konuları bulunan genel kurul toplantılarında.
b) Genel kurula elektronik ortamda katılım sistemini uygulayan şirketlerin genel kurul toplantılarında.
c) Yurt dışında yapılacak bütün genel kurul toplantılarında.
ç) Yurt dışında yapılacak imtiyazlı pay sahipleri özel kurul toplantılarında.
(2) Birinci fıkrada sayılanların dışındaki genel kurul toplantılarında ve imtiyazlı pay sahipleri özel kurullarında Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunlu değildir. Ancak genel kurulu toplantıya çağıranların talep etmeleri ve bu taleplerin görevlendirme makamınca uygun görülmesi halinde Bakanlık temsilcisi görevlendirilir.
(3) Bakanlık temsilcisi bulunması zorunlu olmayan toplantılar için, çağrı yapanlar dışındakilerin Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesine ilişkin görevlendirme makamına doğrudan yapacakları başvurular dikkate alınmaz. Ancak sermayenin en az onda birini oluşturan pay sahipleri tarafından gerekçeleri de bildirilmek suretiyle Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesine dair talep, görevlendirme makamının değerlendirilmesine sunulmak üzere şirkete yapılır. Toplantıya çağıranlar tarafından bu talebin görevlendirme makamına iletilmesi zorunludur.
(4) Birinci fıkrada belirtilen toplantılar ile ikinci ve üçüncü fıkralar uyarınca Bakanlık temsilcisi görevlendirilen toplantılarda, Bakanlık temsilcisinin yokluğunda alınan kararlar geçerli değildir.
(5) Şirket genel kurullarında Bakanlık temsilcisi olarak görevlendirilenler, görevlendiren makam tarafından ilgili ticaret sicili müdürlüğüne bildirilir. 


SORU 13. LİMİTED ŞİRKET ORTAĞI OLAN BİR TÜZEL KİŞİ MÜDÜR SEÇİLEBİLİR Mİ ?
CEVAP 13. Evet, tüzel kişi müdür seçilebilir. Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına yetkilendirilen gerçek kişinin adı, soyadı ve yetkilendirmeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneğinin tescilde sunulması gerekir.


SORU 14. TÜR DEĞİŞTİRME NEDİR?
CEVAP 14. Bir ticaret şirketinin veya ticari işletmenin tasfiye edilmeksizin başka bir şirket türüne dönüştürülmesidir. Yeni tür değiştirilen şirket eskisinin devamıdır.


SORU 15. BİRLEŞME İŞLEMİNDE BİRLEŞME RAPORU HAZIRLAMAK ZORUNDA MIYIM?
CEVAP 15. Küçük ve orta ölçekli şirket iseniz birleşme raporunun düzenlenmesinden vazgeçebilirsiniz. Ancak bu hususun tüm ortaklar tarafından onaylandığına ilişkin belgenin düzenlenmesi gerekir.


SORU 16. BİRLEŞME/BÖLÜNME/TÜR DEĞİŞİKLİĞİ SONUCUNDA DEVİR OLAN ŞİRKETE AİT GAYRİMENKUL/ARAÇLAR VAR. TRAFİK/TAPU SİCİLE BİLDİRİMDE BULUNACAK MIYIM?
CEVAP 16. Hayır, Şirketlerde Yapı değişikliği ve Ayni Sermaye Konulmasında Siciller Arası İşbirliğine ilişkin Tebliğ'e istinaden bu tür işlemler sonucunda devir olan şirketin sicillere kayıtlı değerleri var ise devir alan şirketin kayıtlı bulunduğu ticaret sicili müdürlüğü ilgili sicillere tescil işlemini bildirir.


SORU 17. BİRLEŞME KARARI ALAN ANONİM ŞİRKETİN GENEL KURUL TOPLANTISINDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI GEREKİR Mİ?
CEVAP 17. Evet bakanlık temsilcisi toplantıda hazır bulunmalıdır.


SORU 18. BİRLEŞMEYE TARAF OLAN ŞİRKETLER İNCELEME HAKKINDAN VAZGEÇEBİLİRLER Mİ?
CEVAP 18. Küçük ve Orta ölçekli işletmeler  bu hususun tüm ortaklar tarafından onaylandığını gösterir belgenin müdürlüğe vermesi halinde inceleme hakkından vazgeçebilirler.


SORU 19. GENEL KURUL TOPLANTILARINDA KARAR NİSAPLARI NASIL OLMALIDIR?
CEVAP 19. Şirketlere göre karar nisapları şu şekildedir;


SORU 20. KİMLİĞİM ÇALINDI/KAYBOLDU ADIMA İŞYERİ AÇILMAMASI İÇİN NE YAPMALIYIM?
CEVAP 20. Kaybettiğiniz veya çaldırdığınız kimlik belgenizin kötü amaçlı kişilerce kullanılarak, Adınıza; ticari işletme, şirket kuruluşu yapılmaması veya firmalara yetkili/temsilci olarak yetkilendirilmemeniz için Ticaret Sicili Müdürlüğümüze şahsen veya kanuni temsilciniz aracılığıyla (vekaleten) dilekçe ile müracaat ederek kayıp veya çalıntı kimlik belgeniz için KISITLAMA talebinde bulunmanız gerekmektedir.
Dilekçe ekinde geçerli bir resmi kimlik belgesinin ve ayrıca kanuni temsilciler için temsil yetkisini ispatlayan belgelerinin asılları ticaret sicili müdürlüğüne gösterilmesi kaydıyla birer örneği yer almalıdır.
Müdürlüğümüz tarafından; kimlik belgesini kaybeden veya çaldıran kişiye veyahut o kişinin kanuni temsilcisine kısıtlama kaydının devam ettiği süre boyunca Türkiye’de tüm ticaret sicil müdürlüklerinde geçerli olmak üzere; Herhangi bir ticari işletme veya şirket kuramayacakları ya da şirketlerde yetkili/temsilci olarak görev alamayacakları hususunda yazılı olarak bilgi verilecektir.
         
Not: Kısıtlamanın kaldırılabilmesi için aynı şekilde dilekçe ile başvurulması gerekmektedir.