Mahalli Çevre Kurulu Kararı(2023/29)
  • 24.01.2023 10:53
  • 217

Sayın üyemiz;

03/08/2013  tarihli  ve  28727  sayılı  Resmi  Gazetede  yayımlanarak  yürürlüğe  giren  Yüksek ÇevreKurulu ve Mahalli Çevre Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına  İlişkin Yönetmeliğin "Mahalli Çevre  Kurulu  Kararları"  kenar  başlıklı  22  nci  maddesinin  4  üncü  fıkrasında  "Mahalli  Çevre  Kurulu kararları,  15(on  beş)  gün  içerisinde  ilgili  kişi  ve  kuruluşlar  ile  Bakanlığa  gönderilir."  hükmü  yer almaktadır.

Sivas  İl Mahalli  Çevre  Kurulu,  gündeminde  olan  konuyu  17/01/2023 tarihinde  yapmış  olduğu toplantısında  karara  bağlamış  olup,  Kurulca  alınan  2023/29  sayılı  karar  mezkûr  madde  gereğince Müdürlüğümüzün  sivas.csb.gov.tr  internet  adresinde  bulunan  "MÇK  Kararları"  alt  modülünde yayımlanmak suretiyle kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.