Anonim Şirket Bağımsız Denetçi İşlemleri

1-) MERSİS Başvurusu

2-) Dilekçe

- Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)

 

3-) Genel kurul karar defterine yazılmış, noter onaylı toplantı tutanağı (1 nüsha)

4-) Hazirun cetveli

5-) Bakanlık temsilcisi atama yazısı (Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu olan toplantılarda)

6-) Bakanlık temsilcisinin bulunmadığı genel kurullarda, vekaleten katılım varsa vekaletname asılları ibraz edilmelidir.

7-) Denetçi Beyanı (TTK 400. Mad.)

8-) Denetçinin adı ve soyadı veya unvanı, kimlik numarası, yerleşim yeri veya merkezi, varsa tescil edilmiş şubesi belirtilir.


Ticaret Sicil Yönetmeliği'nin 108. maddesi uyarınca seçilen denetçinin görevi red veya sözleşmeyi feshetmesi, görevlendirme kararının iptal olunması, butlanı veya denetçinin kanuni sebeplerle veya diğer herhangi bir nedenle görevini yerine getirememesi veya görevini yapmaktan engellenmesi hallerinde, denetçi anonim şirketlerde yönetim kurulu, Limited şirketlerde müdürün, her yönetim kurulu üyesinin veya herhangi bir pay sahibinin istemi üzerine mahkemece atanır. 

Tescil edilmiş bir bağımsız denetçinin değişikliği halinde kesinleşmiş mahkeme kararı ve Türk Ticaret Kanunu 400.madesine uygun hazırlanan beyanı ibraz edilerek tescil talep edilmelidir. Sadece Denetçinin fesih ihbarında bulunduğu durumda mahkeme kararı beklenmeden aşağıda belirtilen şekilde denetçi değişikliği kararla tescil edilebilir.

Bağımsız Denetçinin fesih ihbarında bulunduğu durumlarda;

Anonim şirketlerde yönetim kurulu, Limited şirketlerde ise müdürler, mahkemece atama yapılana kadar görev yapmak üzere hemen geçici bir denetçi seçer ve bu hususu tescil ettirir. Tescil başvurusu esnasında yönetim kurulu kararı ekinde bağımsız denetçinin yazılı ve gerekçeli fesih ihbarı ile yeni seçilen geçici Bağımsız Denetçinin TTK md. 400 beyanı yer almalıdır.