Anonim Şirket Merkez Nakli İşlemleri

1-) MERSİS Başvurusu

2-) Dilekçe 

  • Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir. 

3-) Oda kayıt beyannamesi

  • Yetkililerce İmzalanmalı, ortakların resimleri bulunmalıdır.

4-) Bakanlık iznine tabi olmayan anonim şirketlerde; Genel kurul karar defterinden noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı (anasözleşmenin değişen merkez maddesinin yeni şekli tam metin olarak yer almalı ve genel kurulca kabul edilmelidir) Tadil metni genel kurula ek olursa şirket kaşeli,  ve divan üyelerince imzalı olmalıdır (2 nüsha) 

5-) Bakanlık iznine tabi anonim şirketlerde, ek olarak Bakanlık izin yazısı aslı ve Bakanlık onaylı ana sözleşme tadil metni (1 nüsha)

5-) Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı

6-) Hazirun cetveli aslı

7-) Merkezin nakil olarak geldiği Sicil Müdürlüğü’nden Sicil Yönetmeliğinin 111. maddesine göre alınan belge

8-) Yetkilinin şirket ünvanı altında Ticaret Sicili Müdürlüğünden düzenlenmiş imza beyanı