Gerçek Kişi Şube İşlemleri

1-) MERSİS Başvurusu

2-) Dilekçe 

* Firma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir. Dilekçede işletmenin ünvanı sermayesi merkezi işletmenin açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişiye ait olduğu yazılmalıdır.

3-) Oda kayıt beyannamesi

* Firma yetkilisi tarafından imzalanmalı, şube yetkilisinin resmi bulunmalıdır

4-) İşletme unvanı altında imza beyannamesi (Müdürlüğümüzde düzenlenecektir)

5-) Merkezin bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü Sivas dışında ise merkezin sicil müdürlüğünce tescil edilen hususlara ait sicil onaylı evrak ile en son tescile ait Ticaret Sicil Gazetesi

6-) Şube açılışına ilişkin vergi dairesinden alınmış mükellefiyet yazısı ve Merkezin Vergi Levhası


Şube Kaydında Meydana Gelen Değişiklik İşlemleri:

1-) MERSİS Başvurusu

2-) Dilekçe 

* (Firma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekâleten imzalanmalı. Vekâleten imzalanıyorsa vekâletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)

3-) Vergi Levhası Fotokopisi


Şube Kaydının Terkini:

1-) MERSİS Başvurusu

2-) Dilekçe 

3-) Şubenin terkinine ilişkin Vergi Dairesi yazısı