İş Makinesi Noterden Satış Sonucu Tescil İşlemleri

- Sivas Ticaret ve Sanayi Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesinin tescilini talep eden bir dilekçe,

- Noter satış sözleşmesinin aslı,

- Noter tarafından iptal edilen satıcı firmaya ait İş Makinası Tescil Belgesi,

- Varsa Sefer Görev Emri Pusulası aslı,

- Araç sahibine ait ikametgâh belgesi (Şahıslar için),

- İş Makinesi sahibine ait nüfus cüzdan fotokopisi (Şahıslar için),

- İmza sirküleri veya Vekâletname (Gerçek veya tüzel kişi kendi işlemlerini takip etmeyecekse),

- Yukarıda anılan belgelerin ibraz edilememesi durumunda mahkemeden alınacak sahiplik belgesi (Aslı veya noter tasdikli sureti ibraz edilecektir)

- İş Makinesi Tescil İşlem Ücretinin Odamız veznesine yatırıldığına dair makbuz