Kollektif Şirket Kuruluş İşlemleri

1-) MERSİS Başvurusu

2-) Oda Kayıt Dilekçesi

* Kurucuların tamamı tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, Şirketin bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Dilekçede şirketin ünvanı sermayesi merkezi  açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişi ya da kişilere ait olduğu yazılmalıdır. 

3-) Oda kayıt beyannamesi

* Yetkililerce İmzalanmalı ortakların resimleri bulunmalıdır.

4-) Mersis’ten hazırlanmış ana sözleşme ortaklar tarafından imzalanacaksa, ortaklar randevu saatinde ilgili birimde hazır bulunmalıdır. Sözleşme vekaleten imzalanacaksa, ıslak imzalı vekaletnamenin ibrazı halinde ortakların Müdürlüğe gelmelerine gerek yoktur, vekalet verilen kişinin gelmesi yeterlidir.

5-) Ortaklar dışında müdür bulunması halinde görevi kabul ettiğine dair Beyan, şirket ünvanı altında imza beyanı Ticaret Sicili Müdürlüğünce düzenlenecektir.

6-) Yabancı uyruklu ortak veya yetkili varsa noterden onaylı pasaport tercümesi ve vergi numarası ibraz edilmelidir.