Kooperatif Tasfiye Sonu Kapanış İşlemleri

1-) MERSİS Başvurusu

2-) Dilekçe

* Tasfiye memurları tarafından müştereken imzalanmış olmalı

3-) Tasfiyenin sonuçlandırıldığına ilişkin genel kurul toplantı tutanağı ( Noter onaylı - 2 nüsha)

5-) Hazirun cetveli

6-) Bakanlık temsilci atama yazısı aslı

7-) Tasfiye sonu bilançosu (2 nüsha) Kooperatif kaşesi ile tasfiye memurları tarafından müştereken imzalanmış olmalı


* Tasfiye sonu bilançoları genel kurul tarafından tasdik edilemiyor ise (genel kurul toplanamaz ise) Asliye ticaret mahkemesince, tasfiye sonu bilançolarının tasdikine ilişkin kesinleşmiş karar ile tasfiye memuru sicil kayıtlarının silinmesini talep edebilir.

* Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye sonuna ait genel kurul alacaklıları 3.defa davetten itibaren 1 yıl sonra toplanabilir.

* Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye sonuna ait toplantıda önceden yapılmayan olağan genel kurullar var ise bu dönemlerin de görüşülerek ibra edilmesi gerekmektedir.

* Ortakların / Yönetim Kurulu üyelerinin TC kimlik numaraları kararda yazılmalı veya karar ekinde internet çıktısı verilmeli.