Kooperatif Tasfiyeye Giriş İşlemleri

1-) MERSİS Başvurusu

2-) Dilekçe

* Yetkililer tarafından müştereken imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli sureti eklenmelidir.

3-) Genel kurul toplantı tutanağı ( Noter onaylı - 2 nüsha )

4-) Hazirun cetveli

5-) Bakanlık temsilci atama yazısı aslı

6-) Tasfiye Memurlarının tasfiye halinde ibaresi ile başlayan ünvan altında düzenlenmiş imza beyannamesi

* Tasfiye girişinin tescili sonrasında Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde Alacaklılara çağrı ilanı yapılması gereklidir. Bu yapılmadığı takdirde tasfiye süresinin uzaması durumu ortaya çıkmaktadır. İlan metni kaşe ve tasfiye memurlarının müşterek imzası ile ilana verilmelidir.