Ticari İşletmelerin (Şahıs İşletmesi) Limited veya Anonim Şirkete Dönüştürülmesi İşlemleri

Gerçek Kişi Ticari işletmeler; Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 134. maddesinin 8 ve 9. fıkraları  ve Türk Ticaret Kanununun 182 ila 193 üncü maddelerine göre tür değiştirmek suretiyle Anonim veya Limited Şirkete dönüşebilecektir.


1-) MERSİS Başvurusu

2-)Oda Kayıt Dilekçesi ve Oda Kayıt Beyannamesi

- Bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.

3-) Mersis’ten hazırlanmış ana sözleşme ortaklar tarafından imzalanacaksa, ortaklar randevu saatinde ilgili birimde hazır bulunmalıdır. Sözleşme vekaleten imzalanacaksa, ıslak imzalı vekaletnamenin ibrazı halinde ortakların Müdürlüğe gelmelerine gerek yoktur, vekalet verilen kişinin gelmesi yeterlidir.

4-) Ortaklar dışında yetkili bulunması halinde, yetkili randevu saatinde ilgili birimde hazır bulunmalıdır. Şirket ünvanı altında imza beyanı Ticaret Sicili Müdürlüğü huzurda düzenlenecektir.

5-) Tür değiştiren  Ticari işletmenin malvarlığı unsurlarının değerinin  ve işletmenin özvarlığının tesbitine  ilişkin YMM veya SMM raporu ve YMM / SMMM faaliyet belgesi

6-) Tür değiştiren işletmeye sürekli özgülenmiş Tapu, Gemi ve Fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve hakların listesi ve değerinin tespitinin yer aldığı YMM veya SMM raporu ve YMM / SMM faaliyet belgesi.  Raporda özel sicile bildirilecek malların Tür değiştiren işletmeye sürekli özgülenmiş olduğu AÇIKÇA belirtilmelidir. (1 asıl, bildirim yapılacak merci sayısı kadar fotokopi eklenmelidir.)

7-) Bildirimi yapılacak unsurlar ile ilgili olarak;   Tapu, Gemi ve Fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve hakların listesi, bunların kayıtlı bulunduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin beyan ( 1 asıl olmak üzere bildirim yapılacak merci sayısı kadar fotokopi eklenmelidir )

NOT: Söz konusu özel sicillere bildirim yapılması gereken mal ve hakların bulunmaması halinde ; bu hususların olmadığını içerir beyan ibraz edilmelidir.

8-) Sermayenin on binde dördünün Rekabet Kurumu payının Oda veznesine yatırıldığına dair makbuz.

9-) Tür Değiştirme Planı

10-) Tür Değiştirme Raporu

11-) Firmanın şirket merkezinin bulunduğu müdürlüğümüzde veya başka Ticaret Sicil Müdürlüğünde kayıtlı şubesi veya şubeleri bulunması halinde ekli Şube bilgi beyanı imza edilerek evrak ekinde verilmesi,

Not: Şube / şubelerin bulunmaması halinde bulunmadığına ilişkin imzalı beyan verilmesi gerekmektedir.
Not: Tür değişikliği ile birlikte sermaye artırımı var ise, sermaye artırımına ilişkin belgeler eklenmelidir.