Vakıf ve Derneklere ait İktisadi İşletmelerinin Kuruluş İşlemleri

1-) MERSİS Başvurusu

2-) Oda kayıt dilekçesi,

3-) Oda kayıt beyannamesi

4-) Türk Ticaret Kanunu 40. maddesine göre düzenlenmiş imza beyannameleri (Ticaret Sicili Müdürlüklerince düzenlenecektir)

5-) Derneğin faaliyette olduğunu gösteren resmi belge / Vakfın tüzel kişiliğinin devam ettiğini gösteren resmi belge,

6-) Dernek tüzüğünün / Vakıf senedinin aslı ile birlikte ibraz edilmek kaydıyla bir örneği veya noter onaylı örneği,

7-) İşletmenin açılmasına ve tesciline ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği (2 nüsha),

8-) Derneğin / Vakfın bir ticari işletme kurabilmesinin resmi bir makamın iznine veya onayına bağlı olduğu hallerde bu izin veya onaya ilişkin belge