KVKK Aydınlatma Metni


Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Üyeleri/Ziyaretçileri için Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Aydınlatma Metni

Bu metnin amacı, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) tarafından kişisel verileri işlenen Üyelerimize/Ziyaretçilerimize kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esasların açıklanmasıdır.
Bu metinde kişisel verilerinizin nasıl toplandığı, kullanıldığı, paylaşıldığı ve aşağıda belirtilen diğer hususlar açıklanacaktır.

- STSO sizden hangi kişisel verilerinizi toplar?
- STSO kişisel verilerinizi hangi amaçla toplar?
- Kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri nelerdir?
- Kişisel verilerin hangi hukuki sebepler ile işlenir?
- Kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçlar ile aktarılır?
- İlgili kişi olarak haklarınız nelerdir?
- Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve şikâyet süreci nasıldır?


Veri Sorumlusu
Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Kaleardı Mahallesi Zihni Taştan Sokak No:2 Merkez&SİVAS adresinde faaliyet gösteren Şirketimiz tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Veri Kategorisi: Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Ad,
Soyad,
TC Kimlik No,

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi
Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,
Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Talep/Şikâyetlerin Takibi,
Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Acil Durum Yönetim Süreçleri
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Veri Kategorisi: İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Kargo/Posta Adresi
Telefon Numarası,
E-Mail Adresi,

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi,
Hizmet Satış Hizmetlerinin Yürütülmesi,
Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,
Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
Talep/Şikâyetlerin Takibi

Veri Kategorisi: Müşteri İşlem

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Fatura Unvanı
Fatura Adresi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi,
Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülebilmesi,


Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?
Yukarıda kategoriler halinde sayılmış olan kişisel verileriniz müşteriler tarafından web, telefon gibi elektronik iletişim araçları ile basılı/elektronik olarak beyan edilen bilgi ve belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verileriniz Hangi Hukuki Sebeplerle Toplanır ve İşlenir?
Kişisel verileriniz, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen;

- Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve
- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

 

Hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır.

Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?
Kişisel verileriniz kural olarak STSO tarafından üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. Açık onayınız olmadan hiçbir koşulda, kişisel verileriniz pazarlama veya tanıtım amacıyla işlenemez veya pazarlama amacıyla üçüncü kişilere aktarılmaz. Kişisel verileriniz, korunmasına yönelik mevzuatın gerektirdiği tüm şartlar yerine getirilip, tüm hukuki ve teknik önlemler alınarak, KVKK’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, satış ve satış sonrası destek faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetinin arttırılması, faturalama ve muhasebeleştirme işlemlerinin etkin şekilde yürütülmesi ve benzeri nedenlerle, mevzuatın gerektirdiği sebeplerle T.C Adalet Bakanlığı, T.C. Ticaret Bakanlığı gibi ilgili bakanlıklar ile yurt içi üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir.
Kişisel verileriniz aktarılırken, verilerinizin aktarıldığı yabancı ülkenin veri koruma yasalarının en az Türkiye’deki düzeyde olmasına dikkat edilmekte ve verinin gönderildiği üçüncü kişinin verinin korunması için gereken tüm teknik ve idari tedbirleri aldığı konusunda güvence vermesini talep edilmektedir.
- STSO’nun iş ortaklarına, tedarikçilerine, hissedarlarına, Grup ve iştirakleri,
- Vergi Usul Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar,
- T.C Adalet Bakanlığı, T.C. Ticaret Bakanlığı gibi kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal merciler,
- Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler,
- Yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz,
- Avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler de dâhil olmak üzere
veriler 3. kişilerle paylaşılabilmektedir.


Kişisel Verileriniz Ne Zamana Kadar Saklanacaktır?
Kişisel verileriniz toplanma amaçlarına uygun olduğu sürece yasaların gerektirdiği süre boyunca saklanacaktır. Kişisel veri kategorilerine özgü saklama sürelerini belirlediğimiz kriterlere uygun hareket etmekteyiz. Sürenin dolması halinde kişisel verileriniz derhal silinecek, anonimleştirilecek yahut yok edilecektir.

 

Aydınlatma Metninde Gerçekleşecek Değişiklikler
Bu aydınlatma metni zaman zaman STSO tarafından güncellenebilir. Aydınlatma metninde önemli bir değişiklik yaptığımız takdirde sizlere e-posta veya web sayfamızda ilan etmek suretiyle gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?
Kişisel verilerinize ilişkin;
- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
- KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
- Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.


Kişisel Verileriniz İle İlgili Başvuru Süreci Nasıldır?
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, bilgi@sivastso.org.tr adresi üzerinden, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu Odamız KEP adresine güvenli elektronik imzalı olarak Odamıza iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız cevaplandırılacaktır.